Personuppgiftspolicy


Din integritet är viktig för oss på Vimpol System AB. Därför har vi upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. personuppgiftspolicyn beskriver även vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan utöva dem.


Vid frågor avseende integritet, dataskydd eller personuppgifter, kan du skicka e-post till support@vimpol.se


1.Om Företaget

Vimpol System AB är ett företag baserat i Umeå som utvecklar och marknadsför system, av typen molntjänst, för Planering, Kvalitetssäkring och Uppföljning inom bland annat vård och omsorg. Systemen är speciellt anpassade för privata och kommunala vårdentreprenörer och äldreboenden. Företaget tillhandahåller även planerings- och uppföljningssystem för andra branscher.


2.Om vår behandling av personuppgifter

2.1Vad är en personuppgift och vad är en behandling av en personuppgift?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i ITsystemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. De personuppgifter som vi behandlar är namn, e-postadress, telefonnummer samt i vissa fall övrig information som du delat med dig.


2.2Vilka personer berörs?

Vimpol System AB behandlar personuppgifter om intressenter och befintliga kunder.


2.3Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I huvudsak samlar vi in uppgifter från dig. Den information som vi hämtar in från tredje part är tillgänglig i offentliga register såsom hemsidor och allmänna artiklar.


2.4Varför behandlar vi personuppgifter och varför är behandling är nödvändig?

Orsaken till att vi behandlar personuppgifter om er som kund är för att kunna fullgöra befintliga avtal. Orsaken till att vi behandlar personuppgifter för intressenter är för direkt marknadsföring. Intressenter kan när som önskas begära att personuppgiften inte behandlas.


3.Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Hur länge vi behåller personuppgifter varierar mellan de olika behandlingarna. Vi behåller inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling eller utifrån tecknade avtal.


4.Säkerhet

Vi är måna om att information om dig inte sprids till obehöriga och jobbar därför kontinuerligt med säkerhet. Vi jobbar löpande med att utveckla våra åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.


5.Dina rättigheter gentemot oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss per mail: support@vimpol.se om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Informationen är gratis och överlämnas till dig enligt överenskommelse, personligen eller per brev, utan onödigt dröjsmål. Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar kommer vi informera dig om varför.
  • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga eller inte kompletta har du rätt att begära att vi uppdaterar våra uppgifter om dig.
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för.
  • Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter, detta gäller fr.o.m. 25 maj 2018. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.

6.Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vårt arbete med dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig i första hand att kontakta oss på support@vimpol.se.


Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter är www.datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.


Till vimpol.se